Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 2.000 τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού

Διαγωνισμός

Προκήρυξη ∆ηµόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού προµήθειας και µεταφοράς 2.000 (δύο  χιλιάδων) τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ∆.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την χειµερινή περίοδο 2015 – 2016΄΄. (CPV 34927100-2)  Συνολικός προϋπολογισµός του προς προµήθεια είδους :  164.000,00  Euro (µε Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

O Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

2. Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων”. Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης & Εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 4281/14 (Α/160) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη