Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu)»

Plug-n-Harvest logo

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu)»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu),

CPV: 44111520-2, 45321000-3, 31712331-9, 31440000-2, 44622000-6 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 189.000,00 ( με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: Α  105411).

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 152.419,36 € (με Φ.Π.Α 189.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 152.419,36 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : 4 μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 3.048,39 €.

6. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

7. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 02/02/2021 και ώρα 15:00.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/02/2021 και ώρα 08:00 π.μ.

9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/02/2021 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Άνοιγμα των προσφορών: 12/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

12. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

13. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 21/01/2021

Η  σύμβαση χρηματοδοτείται από το έργο «Plug-n-play passive and active multimodal energy Harvesting systems, circular economy by design, with high replicability for self-sufficient Districts & Near-Zero Buildings» με ακρωνύμιο PLUG-N-HARVEST και κωδικό 768735 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  08/02/2021 και ώρα 15:00.

Συνημμένα:

 

  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Παράρτημα ΙΙ – Εγχειρίδιο Κατασκευής και Τοποθέτησης των Πλαισίων Αλουμινίου
  4. Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή