Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2020-2021»

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2020-2021»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2020-2021, CPV:09135100-5, 09134100-8,09132100-4 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 183.699,80 ( με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 80002).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις TAKTIKOΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/11/2020 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/2017.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και συγκεκριμένα: για τα καύσιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 183.699,80 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Όταν η προσφορά αφορά ένα επιμέρους είδος ή κατηγορία από το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της προεκτιμώμενης αξίας που αντιστοιχεί στο επιμέρους είδος ή κατηγορίας εκτός Φ.Π.Α.

Τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. ΤΕΥΔ