Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2021-2022»

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2021-2022»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2021-2022, CPV:09135100-5, 09134100-8,09132100-4 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 201.847,20 ( με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 80002).

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 162.780,00 € (με Φ.Π.Α 201.847,20 €).

Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 109.680,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : εκτιμώμενης αξίας 48.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3 : εκτιμώμενης αξίας 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Όταν η προσφορά αφορά ένα επιμέρους είδος ή κατηγορία από το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της προεκτιμώμενης αξίας που αντιστοιχεί στο επιμέρους είδος ή κατηγορίας εκτός Φ.Π.Α.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις TAKTIKOΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/11/2021 και ώρα 15:00

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. ΕΕΕΣ
  4. ΕΕΕΣ (xml)