Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού 2019-2020

Χιόνι

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2000) ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2000) ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020, CPV: 34927100-2 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.800,00 ( με ΦΠΑ 24%).

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 120.000,00 € (με Φ.Π.Α 148.800,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : 6 μήνες .

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.400,00 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

9. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 06/09/2019 και ώρα 15:00.

10. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/09/2019 και ώρα 08:00 π.μ.

11. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/09/2019 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

12. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

13. Άνοιγμα των προσφορών: 19/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

14. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ

15. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

16. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 27/08/2019

17. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 27-08-2019.

18. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. http://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα αρχεία:

 

  1. Περιληπτική Διακήρυξης

    Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια αλατιού στην ΠΕ Γρεβενών

  2. Αναλυτική Διακήρυξη

    Αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια αλατιού στην ΠΕ Γρεβενών

  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για την Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού 2019-2020