Πρόχειρος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, για ένα έτος

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης:  30/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  για ένα έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.919,05 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα προμηθειών σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την  16/01/2016 ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν θα παραλαμβάνεται καμία προσφορά.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες (ή και παραπάνω για εξαιρετική περίπτωση).

Προσφορές θα υποβληθούν είτε  για το σύνολο των τμήμάτών του πίνακα (1 έως και 5), και για το σύνολο των ποσοτήτων τους, είτε για μέρος των τμημάτων και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτού/ων του/των τμήματος/των. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής –  υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  200 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: 708Τ7ΛΨ-Ψ3Ρ)

η διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΕΟΙ7ΛΨ-9Δ0)

το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (σε μορφη doc)