Πραγματοποίηση διαδικτυακής εκδήλωσης σχετικά με την έναρξη του προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος

Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ΠΔΜ

Πραγματοποίηση διαδικτυακής εκδήλωσης σχετικά με την έναρξη του προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος

Πραγματοποίηση διαδικτυακής εκδήλωσης σχετικά με την έναρξη του προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN», που πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2021.

Στην τηλεδιάσκεψη υπήρχε συμμετοχή και από τις πέντε χώρες τις οποίες φέρνει κοντά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, και η Ελλάδα ως επικεφαλής εταίρος.

Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «2. Environment» με Θεματικό Στόχο «06-Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά έργα του Προγράμματος «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020».

 

Πραγματοποίηση διαδικτυακής εκδήλωσης σχετικά με την έναρξη του προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος