Υπουργείο Οικονομικών

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 9, της υποπαραγράφου β’ της παρ. 2 και των παραγράφων γ’ και δ’ της παρ.3 του άρθρου 41,

Διαβάστε εδώ την απόφαση