Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/20-4-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/20-4-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/20-4-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/20-4-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή προσφοράς σύνδεσης και  έγκριση  έκδοσης εγγυητικής επιστολής

89/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή προσφοράς σύνδεσης και  έγκριση  έκδοσης εγγυητικής επιστολής
2 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Ορισμός νέου προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο του κέντρου περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

90/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέου προέδρου στο ΚΕ.ΠΕ.
3 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

91/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
4 Εκτός ημερήσιας διάταξης

8η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2016)

92/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση προϋπολογισμού

5

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης τοπικής ανάπτυξης Καστοριάς (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.)

93/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τους λογαριασμούς εκκαθάρισης της Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.
6 Ημερήσιας διάταξης

Επικύρωση νέων εκπροσώπων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ».

94/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επικύρωση νέων εκπροσώπων στο ΚΕ.ΠΕ.
7 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016 – 2017»

95/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση  αναγκαιότητας διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, για την σχολική χρονιά 2016-2017

96/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού
9 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

97/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων

10

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης 1/2016 του πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «Στοιχειώδης συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)»

98/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση  του πίνακα  έργων (ΣΑΕΠ 541)
11 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «εργασίες συντήρησης  στο  επ. δίκτυο. χρήση 2016», προϋπολογισμού 200.000,00€ με τον Φ.Π.Α.

99/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου
12 Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση 1 του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά Το Π.Σ. εγκρίνει υπόλοιπα παρελθόντων ετών της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016

100/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του προγράμματος έργων
13 Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ. 1 ) του προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

101/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του προγράμματος έργων
14 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ενορία αγίων παμμεγίστων ταξιαρχών οροπεδίου Γρεβενών, της ιεράς μητροπόλεως Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «επικάλυψη τρούλου Ι. Ν. Αγ.  Γεωργίου οροπεδίου  Γρεβενών»

102/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης

15

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ενορία του Αγίου Νικολάου  σύδενδρου Γρεβενών, της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «επισκευή Ιερού Ναού κοίμησης της Θεοτόκου στο σύδενδρο Γρεβενων»

103/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης
16 Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Γρεβενών» του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2016 της Π.Ε. Γρεβενών

104/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
17 Ημερήσιας διάταξης

Τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου «επισκευή και συντήρηση γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ στην τ.κ. Τραπεζίτσας του επαρχιακού οδικού δικτύου περιφερειακής ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.530,11€ (με Φ.Π.Α.)

105/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου
18 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, ινστιτούτου γεωπονικών επιστημών και αναπτυξιακής δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

106/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας
19 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση απολογισμού της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2015»

107/16 Αναβολή

Κοζάνη 21/4/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος