Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/23-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/23-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/23-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/23-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιχορήγηση των Νοσοκομειακών Μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προμήθεια συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης αέρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19

265/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1907/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., που προσλαμβάνεται λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, έως την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

266/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εξειδίκευση των κλάδων και κατανομή των θέσεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

267/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα» και ορισμός (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης Προϋπολογισμού: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

268/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Κατάρτισης για το έτος 2021 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

269/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»

270/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου»

271/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του  6ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

272/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για καταβολή του συνεταιριστικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας Περιορισμένης Ευθύνης»

273/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η/2021

274/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθού»

275/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης από αναδρομική κατάταξη υπαλλήλων (πρώην stage) μετά από εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

276/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

277/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

278/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

279/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, ήτοι: (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα.Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 524.193,55 €. (ΚωδικοίCPV: Α) 34138999-3 Οδικοί ελκυστήρες, Β) 43312100-4 Ισοπεδωτικά μηχανήματα, Γ) 43262100-8      Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς)

280/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού No 4/2021 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 2/15962/4-2-2021 για την  ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)»

281/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 17-2-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή  και ενός (1) νηπίου από τα Ασπρόγεια στα 2ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου και του αναδόχου αυτής

282/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση την με αριθμό πρωτ. 179839/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΜΗ7ΛΨ-6ΘΞ ΑΔΑΜ: 20SYMV007885257) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Συνεταιρισμό ΤΑΧΙ ΤΑΧΙΤΙΜΕ – ΣΥΝ.ΠΕ

283/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19

284/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 602,80€ για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

285/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

286/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (για ληξιπρόθεσμη οφειλή)

287/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας

288/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης προμήθειας παρελκόμενου πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 76.880,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

289/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/2/2021

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ