Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/16-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/16-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/16-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/16-2-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πρόσληψη Συμβούλου για την υλοποίηση των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

231/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά πλειοψηφία
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 180228/15-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΟ7ΛΨ-ΝΝΚ ΑΔΑΜ: 20SYMV007884646) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Ιωάννη Σαλονικίδη

232/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εγκριση του Πρακτικού Νο 3/15-2-2021  Αγόνου Δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου περιόδου 2021-2022

233/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 9ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2021, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

234/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»

235/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάλυσης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

236/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης »

237/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»

238/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της τροποποίησης της 174/2-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021

239/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λόγω συμμετοχής των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού στην Απεργία – Αποχή των Μηχανικών

240/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021

241/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021

242/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης», μηνός Ιανουαρίου 2021

243/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2021

244/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

245/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού

246/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

247/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.020,00€ ανά έτος για «Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία 19 συσκευών GPS στα οχήματα και Μηχανήματα ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τα έτη 2021-2022-2023-2024

248/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες του εργοταξίου Κοζάνης και πλήρωσης της δεξαμενής του εργοταξίου Πενταλόφου της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ

249/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή παράβολων για την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Έδρας καθώς και για την προμήθεια διαφόρων υλικών(υλικών επισκευών, υλικών σύνδεσης και συναρμολόγησης, φίλτρων κλπ ) μικρού κόστους για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ

250/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λ.π. των αυτ/των & οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021 (αντικατάσταση υπολόγου)

251/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

252/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν την προμήθεια αναμνηστικών δώρων έτους 2021, την προμήθεια ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, δαπάνη ενόψει Επίσημων Εορτών (α΄ εξαμήνου), ετήσια συνδρομή σε τοπικές εφημερίδες και δαπάνη ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας προσκεκλημένων στην Π.Ε. Καστοριάς το έτος 2021

253/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

α) κατά πλειοψηφία οι δαπάνες με α/α 1,2,3 και 5

β) ΟΜΟΦΩΝΑ η δαπανη με α/α 4

24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 1.160,64€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) κίνησης οχημάτων μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Κοζάνης

254/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών – έργου με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025», με CPV 79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών

255/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

256/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας προμήθειας υγειονομικού υλικού προστασίας των εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, θερμόμετρα, μαντηλάκια)

257/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

258/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

259/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

260/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος  κας Κυριακίδου Καλλιόπης εκτός έδρας

261/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 της  Π.Ε. Γρεβενών

262/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

α) ΟΜΟΦΩΝΑ τις δαπάνες με α/α 1 έως 6 και 8 έως 10

β) κατά πλειοψηφία η δαπάνη με α/α 7

33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) θερμαστρών ρεύματος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του Covid – 19, στα όρια ευθύνης της Π.Ε. Καστοριάς, όπου διενεργούνται ταχείς έλεγχοι αντιγόνων (Rapid Tests) σε σταθμούς επιδημιολογικής επιτήρησης, οι οποίοι λειτουργούν σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχουν στεγαστεί σε σκηνές, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά πρωτόκολλα και εξαιτίας των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν

263/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης

264/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 16/2/21

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ