Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 64η/20-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 64η/20-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 64η/20-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1908/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

«Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2,Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 306.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1909/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α)

1910/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.800.000,00€ (με το Φ.Π.Α)

1911/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 9.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α

1912/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με νέο αίτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23

1913/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσών Π.Ε. Γρεβενών

1914/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών

1915/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1916/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1917/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 29η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

1918/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 29η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

1919/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε».

1920/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» έως 09/02/2023

1921/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Ελληνικού Δημοσίου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας) και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου στη ΖΕΠ Κοζάνης ιδιοκτησίας της Α.Δ.Η.Δ..Μ.,

ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή

1922/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΓΓΟΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» έως 31/12/2022

1923/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 27ης Σεπτεμβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1924/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα)

1925/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας  Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 2022-2023 (Β’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης

1926/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων με τίτλο

«Προμήθεια δύο Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014-2020, του άξονα προτεραιότητας 9

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε διάκρισης», με κωδ. ΟΠΣ/MIS 5131905, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

1927/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απογραφής 31-12-2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1928/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ισολογισμού έναρξης 1-1-2021 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1929/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η/2022

1930/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 4ης παράτασης της σύμβασης από 01/01/2023 έως 30/06/2023

«Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί

1931/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού Ι που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING»,

προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1932/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1933/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1934/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1935/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1936/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης τροποποίησηςπαράτασης σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τους υπαλλήλους της Π.Ε. Κοζάνης και ΠΔΜ

1937/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Ε.Φ.071

1938/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 20/12/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ