Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/21-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/21-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 62η/21-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2021-2022»

1970/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-21 σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-2022.

1971/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη»

1972/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Φιλιππαίων»

1973/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Περιβολίου»

1974/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Δοξανίτη»

1975/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός-Άρση προσχώσεων ρέματος Βατολάκκου-Αποπεράτωση»

1976/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

1977/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 26/2021

1978/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΔΑΠΑΝΗΣ που αφορά το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ) της ΠΕ Κοζάνης για την αποπληρωμή του  τιμολογίου 68/31-12-2012 της ΑΝΚΟ ΑΕ μετά από επιχορήγηση που έλαβε η Περιφέρεια από το Πράσινο Ταμείο από τον ΚΑΕ 9479.01.20121 Ε.Φ.073.   

1979/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης ποσού 10.844,00€ για την πληρωμή απόγραφου

1980/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 33η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

1981/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 33η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

1982/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 44/20-12-2021 στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης της εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για περίοδο δύο (2) ετών

1983/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1984/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1985/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1986/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1987/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης/παράτασης της υποβολής προσφορών/καταληκτικής ημερομηνίας του 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών

1988/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1989/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1990/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1991/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1992/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης δύο (2) μηνών της Σύμβασης «Φύλαξης του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» με ανάδοχο την MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E. και μέχρι ολοκλήρωσης του αρ. 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 με ΑΔΑΜ: 21PROC009665597 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, από 1-1-2022 έως 30-6-2023

1993/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

1994/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση – Υποβολή αιτήματος 2ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019-2020” Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ

1995/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΩΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020

1996/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης

1997/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση Δαπάνης για Προμήθεια Παιχνιδιών και Βιβλίων στο πλαίσιο επίσκεψης παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης

1998/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για Προμήθεια Γλυκισμάτων κατά την περίοδο των εορτών για το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

1999/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΡΥΜΝΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020

2000/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης κα ΕΓΚΡΙΣΗς των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας» Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)

2001/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Συνολικού Προϋπολογισμού: 718.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

2002/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 1350/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» και εκ νέου έγκρισή τους Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

2003/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

9η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2004/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων» 

2005/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης της υπ΄ αρίθμ: 1515/21 της 12-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2006/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραχώρησης του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού

2007/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

39
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2021

2008/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

2009/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

2010/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2011/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Συντήρηση Εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας-Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα»  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης.

Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 541 Ε.Φ.071  

2012/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2013/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στον έλεγχο ποιότητας αρδευτικών υδάτων της Π.Ε Κοζάνης και εκτελείται από το Τμήμα Υδροοικονομίας (Έδρα) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2014/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ευρώ που αφορά στην φιλοξενία 16 ατόμων ΑΜΕΑ και των συνοδών τους, σε ξενοδοχείο της περιοχής, για το χρονικό διάστημα από 3/01 έως 8/01 του 2022

2015/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  της  μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών  1) του  Περιφερειακού Συμβουλίου 2)  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020» CPV:79550000-4 για το έτος 2022

2016/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης :

Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

2017/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών 

2018/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
                   50
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού 2ης τροποποίησης της με αριθμό 184809/22-12-2020 σύμβασης (ΑΔΑ ΩΚΘΟ7ΛΨ-ΖΣΣ, 20SYMV007908452) σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 17683/08-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑ 97ΠΠ7ΛΨ-ΙΗ9, 21SYMV008114964) προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2019/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022»

2020/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 29η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

2021/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 21/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ