Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/7-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/7-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/7-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/7-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/7-12-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκρισης 7ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

1812/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1025/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού μελών της για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Απογραφής ΠΔΜ

1813/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού IΙ  (οικονομικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης (ΠΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με αριθμ. διακήρυξης 06/2021

1814/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  της  μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020» CPV: 79550000-4 για το έτος 2023

1815/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δαπάνη και διάθεση πίστωσης:

Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

1816/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων με τίτλο

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

του επιχειρησιακού προγράμματος με τίτλο Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του άξονα προτεραιότητας 2

«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», με κωδ. ΟΠΣ/MIS 5056679, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

1817/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την ανάσυρση ενός βυθισμένου οχήματος επί του Αλιάκμονα ποταμού

1818/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Νο 24/2022 αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 4/2022 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022»

1819/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1820/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 27η ΚΑΙ 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1821/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ 27η ΚΑΙ 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1822/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Προϋπολογισμού: 45.000,00 €

1823/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 45.000,00 €

1824/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας»

Συνολικού Προϋπολογισμού: 3.580.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1825/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 334.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1826/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1827/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού

1828/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ», 

προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής

1829/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ»

1830/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. και  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΑΣ», αναδόχου Τσιτσικλή  Βασίλειου  του Νικ.

1831/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου  με τίτλο:

«Μελέτη ισόπεδων τρισκελών κόμβων Κ1, Κ2 της οδού Καρπερού – Δεσκάτης στην περιοχή ρέματος Σιούτσας », μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ.

1832/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 6ης Τροποποίησης (Τροπ. 6) του Προγράμματος  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

1833/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παραλαβή σταδίων της:

«Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς-Σ.Σ. Βεύης»

1834/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

1835/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ τρίμηνο 2022

1836/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22η/2022

1837/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος

1838/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2022, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2022-2024

1839/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023  στην Π.Ε. Γρεβενών και β) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής

1840/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

1841/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1842/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1843/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΩΣΑΝΝΑ», Σάββατο 24/12/2022

1844/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές»  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, την 17η Δεκεμβρίου του 2022

1845/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων που θα δοθούν σε 184 αδυνατούντες μαθητές της Α’/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κοζάνης

1846/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

1847/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή σποτ μέρος του προγράμματος Επικοινωνιακής προβολής της ΠΕ Κοζάνης

1848/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
38. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την

«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ»

1849/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2024 και 2025

1850/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 67.133,60€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1851/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για λόγους εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

1852/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1853/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων υλικών

1854/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τ.Κ. ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1855/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αγορά υλικών σήμανσης για τη συντήρηση της Επαρχιακή οδοποιίας ΠΕ Κοζάνης

1856/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης έτους 2022

1857/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1858/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1859/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δρομολογίου μεταφοράς ΑΜΕΑ από το Δήμο Σερβίων στο ΚΕΚ Αμεα Κοζάνης

1860/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/12/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ