Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εγκριση νέων  δρομολογίων  IX  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής

98/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜετάθεσηΣ ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λόγω συμμετοχής των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού στην Απεργία – Αποχή των Μηχανικών

99/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           3

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ (ΈΔΡΑ)/ΠΔΜ, ΕΤΟΥΣ 2017»,  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΕΠ04100006 (ΈΔΡΑ)

100/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

101/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» ΕΩΣ 29-8-2021

102/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

103/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ»

104/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

105/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ»

106/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2020»

107/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.0 6 ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑ – ΒΡΑΧΟ»

108/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

109/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 184809/22-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

110/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 146686/12-10-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

111/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87579/25-06-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

112/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑ

113/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚOY III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15.000 ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 6.250 ΚΙΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

114/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5ΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

115/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 30Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

116/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν. 103/75 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

117/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΜ

118/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  ΈΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

119/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

120/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑ, ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

121/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΦΟΡΕΑ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

122/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PLUG-N-HARVEST»

123/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

124/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 135958 ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.»

125/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5407 ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.»

126/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

127/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ο 15 ΚΑΙ ΕΠ.Ο. 11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

128/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ»

129/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

130/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»

131/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

132/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

133/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΘΕΣΗ ″ΜΠΟΥΝΟΣ″»

134/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ 2 ΑΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

135/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ  Α΄ΦΑΣΗ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

136/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

137/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΟΥ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

138/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΗ ΗΛΙΑ

139/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020», ΤΟΥ ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

140/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020», ΤΟΥ  ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

141/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020», ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

142/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

143/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

144/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

145/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

146/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

147/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

148/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 712/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

149/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1214/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

150/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 517/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

151/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

152/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

153/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

154/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α)ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕ Α/Α 1,2&4

Β)κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕ Α/Α 3

         58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

155/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

156/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

157/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπών : 1) Διεξαγωγής ανοικτών  διεθνών  -τακτικών  διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών   διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021 και 3) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021

158/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων  δρομολογίων VΙIΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής

159/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).0

160/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/1/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ