Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

42/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης της μελέτης, με τίτλο: «Βελτίωση του Οδικού τμήματος “Κοζάνη – Αεροδρόμιο”, της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)

43/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του  α/α 92588/2020 ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισµού της Π.Ε. Φλώρινας για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

44/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση τροποποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση των παραδοτέων D.3.4.4, Αγροτικές πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές. D.5.4.1, Ανάπτυξη σήμανσης προϊόντων και υπηρεσιών για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. D.5.4.4. πιέσεις της παραγωγής ενέργειας στην προστατευόμενες περιοχές & D.2.4.3. Διάχυση των αποτελεσμάτων του διασυνοριακού έργου Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas. COMBINE2PROTECT

45/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

46/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΑΠΟ 28-12-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

47/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020», ΤΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

48/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021: ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΛΠ.), ΗΤΟΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΜΕΔ.{«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 8Α (ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ11/ΟΙΚ. 82/28-3-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) }

49/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΩΝ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΈΡΓΩΝ Γ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΈΡΓΩΝ   ΚΑΙ  Δ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΈΡΓΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

50/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 541, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4.000.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

51/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ»

52/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1789/20) ΕΓΚΡΙΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000,00 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

53/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

54/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ VΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2020-2021  ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ

55/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ

56/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ

57/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ VΙI ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

58/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1/2021

59/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ)

60/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

61/21  
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

62/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 362/20 (ΑΔΑ 9Π2Α7ΛΨ-Β3Κ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΔΜ ΚΑΙ ΤΗΝ 1704/20 (ΑΔΑ ΩΛΒΚ7ΛΨ-1ΓΘ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

63/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071

64/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΕΩΣ 31-12-2021 ,ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ τους

65/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΕΠΑΔΥΜ ΕΡΓΟ 2007ΣΕ20500190 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

66/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

67/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

68/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ -ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

69/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

70/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

71/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

72/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

73/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

74/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

75/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Α)ΟΜΟΦΩΝΑ

ΟΙ ΜΕ Α/Α 1-17 & 19-21

Β)κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕ Α/Α 18

         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 185/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

76/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 830/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧ.ΩΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

77/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1215/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ  & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

78/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1169/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟ»

79/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1883/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

80/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

81/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

82/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

83/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

84/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2021)»

85/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

86/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΟΚΟ»

87/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΛΑΒΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ»

88/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

89/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

90/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΈΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

91/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

92/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020»,  ΤΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ  

93/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ  ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

94/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

95/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

96/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) ΚΑΙ

2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 266.511,96 € (ΣΥΜΠ ΦΠΑ)

97/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19/1/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ