Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/15-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/15-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/15-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/15-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/15-2-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 11/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Λειτουργικής Ολοκλήρωσης Οδού Κοζάνη – Ρύμνιο».

12/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Λειτουργικής Ολοκλήρωσης Οδού Κοζάνη – Ρύμνιο».
3. Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η 2019).

13/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η 2019).
4. Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η 2019).

14/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η 2019).
5. Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η 2019).

15/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η 2019).
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το Έτος 2019.

16/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το Έτος 2019
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής και της ΔΕΥΑ Κοζάνης και αφορά την Υλοποίηση του Έργου «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

17/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους  Όρους του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Εγκριση Τρόπου Δημοπράτησης  του Έργου: «Kαθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» Προϋπολογισμού: 212.000,00 € (με Φ.Π.A. 24%).

18/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Δημοπράτησης του Έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Εγκαταστάσεων κατά τη Λειτουργία των Φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης».

 

19/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Εγκαταστάσεων κατά τη Λειτουργία των Φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης».
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής στο Τμήμα Κοζάνη – Λευκόβρυση».

20/19 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής στο Τμήμα Κοζάνη – Λευκόβρυση».

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων : «Αποκατάσταση Κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. + 2.000» και «Επισκευή Τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με Αριθμό Οδού 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».

21/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων 
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

22/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
13. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Δημιουργία Master Plan για την Ιεράρχηση και Διαχείριση των Ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 42.999,46 €).

23/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 79/17 Απόφασης και Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 180.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

24/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 79/17 Απόφασης και την Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου

15.

Ημερήσιας Διάταξης

28η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

25/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 28η Εισήγηση Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Kατάρτισης (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

26/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Kατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.
17. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 910.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

27/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 850.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

28/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

19.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 575.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

29/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Κόμβων Φωτισμού Οδικού Δικτύου  Π.Ε. Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 65.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

30/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου
21. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 0/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

31/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 0/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

22.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

32/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».
23. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα έτους 2019 σε βάρος των πιστώσεων:

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2019

Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

33/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα έτους 2019 σε βάρος των πιστώσεων:

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2019

Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

24.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – συνεχιζόμενα έργα έτους 2019 σε βάρος των πιστώσεων:

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2018

Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

Η. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018ΕΠ04100000)

Θ. ΣΑΜΠ 041 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΜΠ04100013)

Ι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (INTERREG & HORIZON 2020)

34/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – συνεχιζόμενα έργα έτους 2019 σε βάρος των πιστώσεων:

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2018

Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

Η. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018ΕΠ04100000)

Θ. ΣΑΜΠ 041 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΜΠ04100013)

Ι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (INTERREG & HORIZON 2020)

25. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

35/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Τρόπο Εκτέλεσης των νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 

Κοζάνη 22/2/2019 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος