Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/1-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/1-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/1-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

125/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Μαργαρίτη Γεωργίου

126/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

127/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

128/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

129/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζιτζιφός» Προϋπολογισμού:  73.593,49€ (με Φ.Π.Α.)

130/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»

131/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»   προϋπολογισμού: 529.000€ (με Φ.Π.Α.)

132/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποιημένου σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023» προϋπολογισμού: 379.401,03€ (με Φ.Π.Α.)

133/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 30ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

134/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 26ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

135/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  2ου  Α.Π.Ε. και 1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς», αναδόχου Α. Τσώρος-Λ.Σακκάς Ο.Ε

136/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χορήγηση 3ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»

137/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς   Επιτροπής πιστοποίησης βλαβών   και γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα  επισκευής και συντήρησης των επιβατικών   οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

138/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα)

139/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών:

1) Διαπίστωσης έλλειψης υλικών – μικροϋλικών κ.λ.π., βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και οχήματα, αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2022 και

2) Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών – μικροϋλικών κ.λ.π., οριστικής – ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, επισκευαστικών εργασιών κ.λ.π., που αφορά τα μηχανήματα έργου και οχήματα και παραλαβής εργασιών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2022

140/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση απόφασης παύσης κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408 που ανήκε στην Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.

141/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού   για σύναψη σύμβασης με τράπεζα

142/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 1/2022 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 10/2021 «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»

143/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2021-2022  με τους προσωρινούς μειοδότες του αριθμ πρωτ. 123218/13-08-2021  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

144/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια των Διαγωνισμών: Α) Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων. Β) Προμήθειας Στηθαίων Ασφαλείας

145/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2022

146/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προσλήψεις Προσωπικού Διαφόρων Ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν.4765/2021, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν  λόγω του σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022

147/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

148/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

149/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

150/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Computing Power Goes GreenGo Green

151/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Διαχειριστικά σχέδια Βόσκησης  (Π.Δ.Μ.)

152/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15,00€ για έξοδα προμήθειας σχετικά με την παράταση εγγυητικής επιστολής ΧΥΤΑΜ

153/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την προμήθεια αυτοτελών μονάδων κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης

154/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ έτους 2022

155/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2022

156/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών συσκευών προς κάλυψη των αναγκών του ΕΟΔΥ

157/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους

158/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθμ. 2051/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό της δαπάνης

159/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

160/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗσ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου

161/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 1/2/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ