Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-11-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1638/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων ΙΙΙ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής

1639/40 εγκρίθηκε ομόφωνα
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση ένταξης έργου του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 23η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

1640/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη για την υπογραφή της σύμβασης/συμφώνου συνεργασίας του έργου: «Πιλοτικό ενεργειακά θετικό κτίριο – η περίπτωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κέντρου ως βιωματικό εργαστήρι στη Δυτική Μακεδονία (Pilot Positive Energy Building – The case of the Agri-Vet Centre as a Living Lab in Western Macedonia με ακρωνύμιο: InnoAGRIVET)»

1641/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση Πρόσληψης κτηνιάτρου με 8μηνη σύμβαση λόγω covid19 στην ΠΕ Κοζάνης

1642/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση της απευθείας ανάθεσης του έργου διενέργειας γεωτρήσεων σε τρία σημεία (3) του δρόμου Βελβεντού – Καταφυγίου, προϋπολογισμού 21.390,00 Eυρώ.

1643/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

           7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

τελική έγκριση και παραλαβή των μελετών και των τευχών δημοπράτησης των 3 υποέργων στο πλαίσιο της πρότασης «Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία»

1644/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»

1645/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

           9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης 2/2020 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

1646/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΕΠ 041 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κρανιώνας Δήμου Καστοριάς» και προϋπολογισμό  700.000,00 €

1647/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΕΠ 041 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Αγ. Αντωνίου Δήμου Καστοριάς» προϋπολογισμού  1.150.000,00 €

1648/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού», Προϋπολογισμού: 35.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

1649/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944»

1650/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας»

1651/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας»

1652/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

1653/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου»

1654/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 5ης Νοεμβρίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ»

1655/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 4ης Νοεμβρίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»

1656/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 322. 580,64  € (χωρίς ΦΠΑ) και 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1657/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 3ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου:              «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανταρτικού»

1658/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1659/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1660/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  του Πρακτικού II (κατακύρωσης) του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1661/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων:

§  2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και

§  2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)», Προϋπολογισμού 266.511,96 € (συμπ ΦΠΑ)

1662/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2020-2021» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1663/20 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών I και II  που αφορούν στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2020-2021» προϋπολογισμού 183.699,80€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1664/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του Συνεταιρισμού ΤΑΧΙ Γρεβενών «H ΠΙΝΔΟΣ»

1665/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»

1666/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21»

1667/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων και κατάργησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21

1668/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παραχώρησης χρήσης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καστοριάς

1669/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής-Βαθυλάκκου-Ροδίτη»

1670/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ετών 2020-2021, για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας

1671/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής κατανομής χρηματοδότησης των λογαριασμών ΣΑΕ 541 και 041

1672/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου (container) για τις έκτακτες ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κοζάνης 

1673/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την εκτύπωση της ανθολογίας διηγημάτων μαθητών και μαθητριών της Π.Ε. Κοζάνης

1674/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την προεργασία του διπλογραφικού συστήματος

1675/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

1676/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 1.258,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασίας για την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1677/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1678/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

1679/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1680/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1681/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1682/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

         46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 187174/22-11-2019 (19SYMV005899656) σύμβασης «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» με παράταση της σύμβασης για χρονικό διάστημα από 25-11-2020 έως 24-01-2021

1683/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράταση   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

1684/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράτασης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

1685/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

1686/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
         50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

1687/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/11/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ