Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 3ου  Πρακτικού Δημοπρασίας για την κατακύρωση διαγωνισμού τον έργου: “Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας”

3799/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση και διάθεση της δαπάνης που αφορά αγορά υλικών σήμανσης από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500175 με τίτλο «Συντήρηση Επαρχιακής οδοποιίας» της ΠΕ Κοζάνης

3800/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση και διάθεση της δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Πραμόριτσας» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500134 με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Πραμόριτσας» της Π Ε Κοζάνης

3801/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

3802/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3803/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3804/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 28/08/2018 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 5/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2020

3805/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3806/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019 και τις αναμενόμενες εθιμοτυπικές επισκέψεις, για τις καθιερωμένες ευχές διαφόρων παιδικών χορωδιών, συλλόγων, φορέων και εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης

3807/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ποσού για προμήθεια ημερολογίων έτους 2019 για τα μέλη και το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3808/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ποσού για έξοδα κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

3809/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3810/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός υφιστάμενης κοίτης του ρέματος “ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ” Γρεβενών»

3811/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού III Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2018-2019» προϋπολογισμού 1.798.479,94 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

3812/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της παραίτησης από ένδικα μέσα της Αριθμ. 116/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Γρεβενών

3813/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών

3814/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3815/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος, στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2018

3816/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση α) ανάληψης και διάθεσης πίστωσης β) δαπάνης για την αποζημίωση ενός (1) ατόμου Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών

3817/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού III Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2018-2019» προϋπολογισμού 189.263,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

3818/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιδίων, στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 1 έως 2 Ιανουαρίου 2019

3819/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3820/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3821/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας σωληνώσεων για την Π.Ε. Φλώρινας

3822/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

3823/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

3824/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την εκτύπωση Λευκώματος με τίτλο ”Γεωπάρκο Γρεβενών- Κοζάνης”, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3825/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 70.000,00 €

3826/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής

3827/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση: «Γνωρίστε τον Προσκοπισμό», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018

3828/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την προμήθεια πλακετών, που αφορά τη βράβευση αθλητών – μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3829/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ με το Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς, στον αγώνα τριαθλου ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

3830/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3831/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “Αποκατάσταση φθορών-Σύνδεση Αγροτικών Δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας”

3832/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Τσαρσί» Καστοριάς, στο Φεστιβάλ με τίτλο: «Τα χάλκινα στην Καστοριά» που θα πραγματοποιηθεί στις 5  Ιανουαρίου 2019

3833/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25η/2018)

3834/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του «Ανάμματος των φωτιών» της Π.Ε. Φλώρινας

3835/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

3836/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

3837/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

3838/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δέκα (10) πομποδεκτών VHF/UHF, Π.Ε. Γρεβενών

3839/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμετοχής  της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Ρεσιτάλ της σοπράνο Βιολέττας Λούστα με τον ταλαντούχο πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη», του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΚΤΑΒΑ», που θα διεξαχθεί στις 28/12/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας

3840/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφημιστικών tshirt, Π.Ε. Γρεβενών

3841/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) τροχήλατων καρεκλών γραφείου, Π.Ε. Γρεβενών

3842/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019

3843/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών για την επισκευή του πολυμηχανήματος unimog ΜΕ 118400

3844/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3845/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής ποσού «5.000,00», Π.Ε. Γρεβενών

3846/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης στο ορθό του ονόματος αναδόχου στον οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018 – 2019 με την αριθμ. 2710/2018 απόφαση της Ο.Ε. στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της 10ης/9/2018

3847/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς

3848/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς

3849/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αγορά – αντικατάσταση ελαστικών επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

3850/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς

3851/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στη βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας www.docman.gr

3852/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

3853/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση συνδρομής των γραμμών τηλεμετρίας και των μετεωρολογικών σταθμών και προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

3854/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη ορχήστρας στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Επιχειρηματικότητας & παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς

3855/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Επιχειρηματικότητας & παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς

3856/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3857/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3858/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2019 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (αμαξοστασίου) της Π.Ε. Καστοριάς

3859/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:  «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ «ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

3860/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (αντιπαγωτικά – ενισχυτικά πετρελαίου, αντιψυκτικά), για τις ανάγκες του Σταθμού Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας»

3861/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3862/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1-4,6-8 ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 5 ΕΓΚΡ.ΟΜΟΦΩΝΑ  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018 – 2019

3863/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3864/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Εδρας

3865/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες περιοχές για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

3866/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019

3867/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης

3868/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

3869/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος &  Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων»

3870/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον βιολογικό καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων με αρ. κυκλ.  ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6770, ΚΗΗ 2494 της Π.Ε. Καστοριάς

3871/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και χωματουργικών σε περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

3872/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση των πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας»

3873/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.740,00 €, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

3874/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.299,00 €, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

3875/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από το πρόγραμμα των ΚΑΠ

3876/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 320.443,14 €, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

3877/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041)

3878/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 10.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 041)

3879/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 13/12/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/2-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας