Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 70.000,00 € Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2158/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ – ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 100.000,00 € Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2159/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2160/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ-ΡΥΜΝΙΟ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2161/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 23 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ

2162/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡ.22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΩΣ 20-04-2016 Α)ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓ. ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 2 ΦΟΡΑ β)ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2163/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 25-11-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.313.638,89 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CPV 60130000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ)

2164/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2165/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2166/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2167/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Γ) ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

2168/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Δ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Π.Δ.Μ.

2169/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

2170/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

2171/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ»

2172/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΙ)»

2173/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

2174/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Δ124-Δ128)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2175/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 2ος ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Δ63 ΕΩΣ ΤΟ Δ124)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2176/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Δ63 ΕΩΣ ΤΟ Δ124)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2177/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 80.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

2178/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

2179/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 5.018,40 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2180/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2181/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (DOCMAN.GR)

2182/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ

2183/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

27

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 10-12-2015 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2184/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗ

2185/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

2186/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
30 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2187/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
31 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2188/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
32 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2189/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

33

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 412.834,82 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΩΣ ΔΕΚΑΤΗ (Ι΄) ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

2190/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
34 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 158.228,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015

2191/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
35 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 6.057,90 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Α/ΘΜΙΩΝ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015

2192/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

36

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.947,00 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 & ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2193/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
37 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 1,064,001,60 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

2194/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

38

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 97,00 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

2195/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
39 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ. ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

2196/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
40 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

2197/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
41 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2198/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

42

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

2199/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
43 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2200/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ
44 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2201/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
45 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β Β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Γ) ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2202/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
46 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2203/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

47

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2204/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
48 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ   ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2205/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
49 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2206/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
50 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2207/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατακύρωσης προμήθειας υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» της πράξης «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.

2208/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων» Π.Ε. Κοζάνης

2209/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

2210/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης Ποταμών Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

2211/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Ποταμών Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

2212/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Προϋπολογισμού δαπάνης 53.226,04 € Π.Ε. Φλώρινας

2213/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας

2214/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας

2215/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Αγίας Ευβούλης Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα» Π.Ε. Φλώρινας

2216/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

2217/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας

2218/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση, στηθαία ασφαλείας επ. οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

2219/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων 2014» Π.Ε. Γρεβενών

2220/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκάνων του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς»

2221/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016» με αριθμ. διακήρυξης 17/2015

2222/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 45 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 227.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

2223/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού

2224/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας εξοπλισμού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και των αναγκαίων αδειών χρήσης του λογισμικού

2225/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση συμβάσεων της Π.Ε. Καστοριάς

2226/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»

2227/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»

2228/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»

2229/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ»

2230/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αγορά ελαστικών για μηχανήματα – οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

2231/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 45.000,00 € για την πληρωμή του έργου: «Ύδρευση οικισμών επαρχίας Βοΐου Ν. Κοζάνης»

2232/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 13.758,30 € του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»

2233/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 1.144.000,00 € του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών

2234/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ

2235/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 543.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ για την πληρωμή του έργου Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Π.Δ.Μ. – Ο.Κ.Ω»

2236/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 500,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Δαπάνες αμοιβής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού – εμπειρογνωμόνων, αμοιβών οριοδεικτών, δαπάνες υπαίθρου τοπ/κων συνεργείων (ενοίκια, αμαξαγώγια), προμήθεια υλικών, συντήρηση οργάνων κ.α.)

2237/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 400.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω (π.κ. 2008ΕΠ04100000))

2238/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πίνακας υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ ημερολογιακού έτους 2016 Π.Δ.Μ.

2239/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πίνακας υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του υ ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ),   ημερολογιακού έτους 2016 Π.Δ.Μ.

2240/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

84

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπών Γνωμοδότησης και παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2241/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου

2242/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

2243/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2244/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2245/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

89

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2016 των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της έδρας της Π.Δ.Μ.

2246/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση με το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Π.Ε. Κοζάνης, ημερίδας με θέμα «Ο δημόσιος τομέας στην εξυπηρέτηση του πολίτη»

2247/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Σύλλογος Φίλων Εικαστικών Εορδαίας «Άρης Γαρουγαλλίδης»

2248/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου Π.Ε. Κοζάνης

2249/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

93

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την ασφαλτόστρωση δρόμου Λόφος Γολγοθά – Ι.Μ. Παναγιάς – Περιφερειακός δρόμος για μοναστήρι Αγίας Τριάδος Π.Ε. Κοζάνης

2250/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Ροδοχωρίο Π.Ε. Κοζάνης

2251/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την κατασκευή οδού Αυγερινού – Βυθού – Ι.Μ. Αγ. Τριάδος Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης

2252/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις ανάγκες του Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτ. Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης

2253/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την κατασκευή οδού Πεντάλοφος – Δίλοφος Π.Ε. Κοζάνης

2254/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

98

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2255/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων στο έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας Δυτ. Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης- Φλώρινας» Π.Ε. Κοζάνης

2256/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
100 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

2257/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2258/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

102

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

2259/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2260/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2261/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
105 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

2262/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2263/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

107 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2264/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

108

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της αρ. 2082/24-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2265/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
109 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2266/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

110 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2267/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 3 ΚΑΙ 5 ΕΩΣ 6

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 4

111 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2268/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
112 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2269/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
113 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανΗΣ Π.Ε. Καστοριάς

2270/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

114

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης αναδασμού Αγροκτήματος Βογατσικού

2271/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
115 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής 8ου λογαριασμού μελέτης εκούσιο αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων

2272/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
116 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

2273/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
117 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2274/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
118 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2275/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

119

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

2276/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
120 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.

2277/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
121 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

2278/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
122 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

2279/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
123 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου

2280/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

ΚΟΖΑΝΗ 11/12/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

 

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/8-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας