Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/15-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤροποποίησηΣ 2 δρομολογίων ως προς τον αριθμό των μαθητών και έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών προς διαπραγμάτευση ύστερα από απρόβλεπτα αιτήματα του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας Φλώρινας και του Δημοτικού Ξινού Νερού στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2298/19  

 

Κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση του Πρακτικού Νο 22 Διαπραγμάτευσης της 14-10-2019 για τρία (3) δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους οδηγούς ταξί

2299/19 Κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ΤΟΥ πρακτικού Ι του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση τουρισμού: WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

2300/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2301/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 47η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2302/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης, διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019 και λήψη απόφασης απόρριψης του προσωρινού αναδόχου

2303/19 εγκριθηκε ομοφωνα η ΑΝΑΠΟΜΠΗ του θεματοσ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής

2304/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της  ΠΕ Γρεβενών. Αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, για τα έτη 2018-2019

2305/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 4ης Παράτασης προθεσμίας του έργου Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53 – Δ63)

2306/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Βλάστης

2307/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών  

2308/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2309/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 4/10/2019 2ου πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος

2310/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)  για την διενέργεια των διαγωνισμών (συνοπτικών, ανοικτών, δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών, άνω και κάτω των ορίων), αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων

2311/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Έκδοσης απόφασης για την επιστροφή παραχωρηθέντος οχήματος από την Π.Ε. Καστοριάς στην κάτοχο του οχήματος Δ.Τ.Ε. (έδρα)/ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2312/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση  του έργου  Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου ΄Β΄φάση ΣΑΕΠ 541

2313/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Καστοριάς

2314/19 εγκριθηκε ομοφωνα η ΑΝΑΠΟΜΠΗ του θεματοσ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21η/2019

2315/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών

2316/19 εγκριθηκε ομοφωνα η ΑΝΑΠΟΜΠΗ του θεματοσ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 4th Fur Shopping Festival στις 12 και 14 Νοεμβρίου 2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας

2317/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2318/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας

2319/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 3ου Πανελληνίου Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στις 19-20 Οκτωβρίου 2019 στο κλειστό γυμναστήριο της Κοζάνης

2320/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πολυετούς υποχρέωσης και της σχετικής δαπάνης από 1-11-2019 έως 31-12-2023, για την αποζημίωση του Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

2321/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης  για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας  για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2322/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

2323/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2324/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 21/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας Ένωσης Βασίλης Γεωργιάδης & Ζωή Γεωργιάδου στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 6/2019 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 νομού Φλώρινας, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην ως άνω Ένωση

2325/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 09/09/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

2326/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή παραβόλου ενστάσεως της εταιρείας ΖΕΡΑΚΗΣ ΧΡ. – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓ. Ο.Ε.

2327/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2328/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2329/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Κυπέλλου Ξιφασκίας στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2019

2330/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής                   Ανάπτυξης κ. Γεώργιου Βαβλιάρα

2331/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων προς διαπραγμάτευση ύστερα από απρόβλεπτο αίτημα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για μεταφορά 6 νηπίων από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων Αγίου Παντελεήμονα προς το 1ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

2332/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη

2333/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειου

2334/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κινητής τηλεφωνίας για 17 γραμμές για ένα έτος

2335/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2336/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2337/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2338/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2339/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2340/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2341/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2342/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για έξοδα επίδοσης δικογράφων

2343/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2344/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών & πινακίδων αναγγελίας κινδύνου.

2345/19 εγκριθηκε ομοφωνα η ΑΝΑΠΟΜΠΗ του θεματοσ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Φλώρινας

2346/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Φλώρινας

2347/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως συνδιοργανωτής, στον αγώνα Χειροσφαίρισης Εθνικών Ομάδων Ανδρών Ελλάδας – Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου 2019

2348/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 17/10/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ