Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

3376/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3377/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό «BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2018»

3378/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 180401/15206/5-10­2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦΗ7ΛΨ-ΞΗΙ) σύμβαση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού/Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Δ.Μ.

3379/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας για πόρτα αλουμινίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3380/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών για αυτοκινούμενο εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς (Smoke Fluid, Heavy Fog plus 25L canister) για της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3381/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

3382/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-10-2018

3383/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 134.568,52 € ΚΑΙ γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, Π.Ε. Γρεβενών

3384/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-8 έως 30-10-2018

3385/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

3386/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2018-2019 για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2018

3387/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της  μελέτης: ΣΑΜΠ 041 με κωδικό ΜΙS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του  Οδικού Τμήματος Κοζάνη – Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)». Προεκτειμώμενης αμοιβής:  381.987,67 € (χωρίς  ΦΠΑ)

3388/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας, της γιορτής της 17ης Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο

3389/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πληρωμής αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

3390/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, στην εκδήλωση με θέμα: «Αποχαιρετώντας τον τόπο μας: Διαχείριση απωλειών»

3391/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Χρόνου προσαρμογής ως προς την συμμόρφωση της Π.Δ.Μ σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ως προς την αντικατάσταση οικονομικού Φορέα (προσωρινού μειοδότη) στο 3ο τμήμα του διαγωνισμού κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18)

3392/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας στην εκδήλωση «Πόντου Γεύσεις», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2018

3393/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά τις εργασίες για την σύνταξη πινάκων Παρακατάθεσης Οριστικής Αποζημίωσης Ακινήτων των Δικαιούχων και των Δικηγόρων λόγω Απαλλοτριώσεων στο έργο: «ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

3394/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3395/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ακύρωσης της απόφασης  2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3396/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3397/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2720/18  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά  της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3398/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3399/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 24η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3400/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 24η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3401/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: <<Αντιμετώπιση Καταπτώσεων & κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π. Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)>>

3402/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

3403/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας

3404/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανέγκριση δαπανών

3405/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς

3406/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά

3407/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπών σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς

3408/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου, του Αμαξοστασίου, του Τμήματος Κτηνιατρικής, των υπηρεσιακών αυτ/των της Π.Ε. Καστοριάς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

3409/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς

3410/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της συνδρομής στην Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για χρήση των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

3411/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 5 καθισμάτων γραφείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

3412/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχοφωτιστικής κάλυψης και συστήματος βιντεοπροβολής στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά

3413/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494 & ΚΗΥ 6770

3414/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019

3415/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Νοεμβρίου 2018

3416/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

3417/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

3418/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου

3419/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου

3420/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

3421/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

3422/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της 3202/2018 23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΖΞ7ΛΨ-ΛΚΟ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018

3423/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 534/194514/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΟ427ΛΨ-0Ε0 ΑΔΑΜ: 18SYMV003907063) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Φώτιο Δημητρακόπουλου

3424/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ.187897/15856/17-10-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για αντικατάσταση τεχνοδέρματος σε καρέκλες αναμονής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

3425/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3426/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018

3427/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στη ΖΕΠ

3428/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π. Δ.Μ.)

3429/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) καρέκλας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

3430/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 30/10/2018 πρακτικού του Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3431/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Έκδοση τριάντα οκτώ (38) Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)”, Π.Ε. Γρεβενών

3432/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών»

3433/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3434/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός κουρτινών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη”, Π.Ε. Γρεβενών

3435/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μανιταροπροϊόντων για την Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Π.Ε. Γρεβενών

3436/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη των Πρακτικών I, II, (Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) (Οικονομικής Προσφοράς) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3437/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

3438/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών (σλιπ – κάλτσες) για να ενισχυθεί το έργο της Οργάνωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Π.Ε. Γρεβενών

3439/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κουβερτών για την Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Π.Ε. Γρεβενών

3440/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπουφάν για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”» Π.Ε.Γρεβενών

3441/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3442/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3443/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

3444/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καροτσιού για της ανάγκης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

3445/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

3446/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικών δώρων τοπικών προϊόντων για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε. Γρεβενών

3447/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεση πίστωσης

3448/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κοζάνης/Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης

3449/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης

3450/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

3451/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας για το έργο-εφαρμογή «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

3452/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους νια διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

3453/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα», με ανάδοχο την εταιρεία  ’’ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας

3454/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ’’, Π.Ε. Φλώρινας

3455/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας

3456/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας

3457/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας

3458/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης  Σ.Σ (Συμπληρωματικής                 Σύμβασης) του έργου: «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος  γέφυρας, στο 32ο χλμ της Ε.Ο Φλώρινας – Κοζάνης (Νέο τμήμα)» νάδοχος: ΕΡΓΟΝ  Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

3459/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

85

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3460/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς από την Π.Ε. Καστοριάς

3461/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού No 28 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 6/2018 Διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας

3462/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

88

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 29/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 4/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 1.930 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019

3463/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3464/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3465/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3466/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3467/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3468/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3469/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού δικηγόρου για την έγγραφη παροχή γνωμοδότησης επί Φύλλων Μεταβολών και Ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Π.Ε. Γρεβενών

3470/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

3471/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 7/11/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/6-11-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας