Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού»

3289/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ “

3290/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

3291/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Κοζάνης «ΩΜΕΓΑ», στο τριήμερο εορταστικών αγώνων αεροσφαίρισης, που θα πραγματοποιηθούν στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2018

3292/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22/2018

3293/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας

3294/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για έκδοση τετραδίων – ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασσικού Αθλητισμού Κοζάνης, για το έτος 2019

3295/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3296/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

3297/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3298/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3299/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

3300/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕ 205  (ενάριθμο  2007ΣΕ20500137 και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000) «Επισκευή-συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» Προϋπολ.  320.000,00 €  (σύμβαση 146.122,48 € με ΦΠΑ)

3301/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της ΕΟ Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)», Προϋπολ.  24.000,00 €  (σύμβαση 22.971,00 € με ΦΠΑ)

3302/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 23η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3303/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 23η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

3304/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3305/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  700.000,00 €

3306/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  500.000,00 €

3307/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  150.000,00 €

3308/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής ποσού 500.000,00 €, Π.Ε. Καστοριάς

3309/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής ποσού  300.000,00 €, Π.Ε. Καστοριάς

3310/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής πίστωσης  1.265.000,00 €, Π.Ε. Γρεβενών

3311/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής πίστωσης  350.000,00 €, Π.Ε. Γρεβενών

3312/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

3313/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

3314/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

3315/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ προϋπολογισμού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών

3316/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ», Π.Ε. Γρεβενών

3317/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ¨ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ¨ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

3318/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ακύρωσης Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου:  «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  #1.240.000,00 €# και την Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  #1.240.000,00 €#,  λόγω της επικαιροποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τι αριθ πρωτ. 5034/28-09-2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ

3319/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 148675/12541/13-08-2018 (ΑΔΑ: 64Α17ΛΨ-Φ2Ζ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου

3320/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας

3321/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την πολιτιστική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγού «Η Ζωοδόχος Πηγή»

3322/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

3323/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3324/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 120,00 € για την προμήθεια μίας (1) Ελληνικής σημαίας και μίας (1) σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης

3325/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό Maintenance Triumph Adler DC-2230 της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ποσού 870€

3326/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών»

3327/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 26 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2018 διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19

3328/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 427/018 απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2018 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

3329/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

3330/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3331/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ τριπλότυπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς

3332/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού πιεσόμετρου και ενός ηλεκτρονικού θερμομέτρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

3333/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση περσίδων ηλιοσκίασης (στόρια) παραθύρων για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

3334/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χρωμάτων που απαιτούνται για τον ελαιοχρωματισμό του αύλειου χώρου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3335/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς

3336/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς

3337/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς

3338/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019

3339/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737, Π.Ε. Γρεβενών

3340/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737, Π.Ε. Γρεβενών

3341/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς

3342/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3343/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3344/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3345/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού, για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

3346/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς – Νεοχωροκίου “, Π.Ε. Φλώρινας

3347/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε», Π.Ε. Καστοριάς

3348/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ”, Π.Ε. Φλώρινας

3349/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Φλώρινας

3350/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3351/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας

3352/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Γρεβενών

3353/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 27 της Διαπραγμάτευσης της 25-10-2018 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19 και των αναδόχων που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα

3354/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3355/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

3356/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πινακίδων) σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3357/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντιστοίχων δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών περιόδου 2017-2018

3358/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την συνδιοργάνωση «Μοτοσυκλετιστικών αγώνων endurο και scramble 2018» με τον Moτοσυκλετιστικό Όμιλο Γρεβενών

3359/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για την Δ/νση Ανάπτυξης, ΠΕ Γρεβενών

3360/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

3361/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3362/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

75

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE, που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg ΙΡΑ II Cross Border Cooperation ProgrammeGREECE ALBANIA 2014- 2020», ΠΕ Γρεβενών

3363/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης Έργο: «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 – 2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 938.000,00€ (με το Φ.Π.Α)

3364/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων» για την κατακύρωση του αναδόχου, Π.Ε. Φλώρινας

3365/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3366/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (Πάρκο Γενοκτονίας Ροδίτη) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3367/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

80

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ακύρωσης της απόφασης  2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3368/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης 2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3369/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης 2720/18 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς  το 3ο τμήμα του διαγωνισμού  κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά  της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

3370/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών

3371/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικών IV & V (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών-αναλωσίμων και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

3372/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικού III (κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3373/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη των Πρακτικών I & II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3374/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 30/10/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/30-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας