Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

32/21 Έγινε παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση από την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

 

 

Κοζάνη 3/2/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

 

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Έγινε παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση από την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-2021 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Έγινε παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση από την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-20 21 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/28-1-20 21 ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερήσιας Διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Έγινε παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση από την Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Πολίτη και της Επιχείρησης