Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/26-9-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/26-9-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ. 18/2016

1725/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

1726/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 21 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 22-9-2016 ΓΙΑ ΟΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 5/2016) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΩΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ν. 4415/16 (ΑΡΘΡΟ 63) ΦΕΚ 159/6-9-2016

1727/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ Μ.

1728/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1729/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ λήψης απόφασης επί της ένστασης των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Φλώρινας κατά της υπ’αριθμ. 1621/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

1730/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης

1731/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

1732/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016

1733/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

1734/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε.Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017» καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της Διακήρυξης

1735/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης οργάνων διενέργειας διαγωνισμών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2016

1736/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 19/09/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε.Καστοριάς ,ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1737/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 430.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)

1738/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών

1739/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την παραλαβή της προμήθειας και παρακολούθηση της τοποθέτησης 47 συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) για τα μισθωμένα οχήματα και μηχανήματα έργου του έργου του αποχιονισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

1740/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ.167/16 απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της συντήρησης των ανελκυστήρων της Π.Ε.Κοζάνης, τη διαπίστωση αναγκαιότητας επισκευής-αποκατάστασης βλαβών και της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων και εργασιών

1741/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης Ρώσων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ΕΟΤ στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016

1742/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο.15, από την γέφυρα του Βενέτικου ποταμού, έως την Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου»

1743/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016) του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

1744/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016) του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

1745/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016) του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

1746/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης δαπάνης που αφορά το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2012-2016)του Τέλους Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

1747/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1748/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1749/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε.Γρεβενών

1750/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή εξωτερικού συνεργάτη που προκύπτει από την ανάγκη κλεισίματος ισολογισμών έτους 2014-2015,σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), τακτοποίηση ακινήτων (Ε9)της Περιφέρειας, υποβολή συγκεντρωτικών  καταστάσεων βάσει τιμολογηθέντων και τακτοποίηση διαφορών με προμηθευτές

1751/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού για τις ανάγκες Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης

1752/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση και συντήρηση διαφόρων κατασκευών της Π.Ε. Κοζάνης

1753/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων,κυρίως τοπικά προϊόντα της Π.Ε. Κοζάνης

1754/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1755/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

1756/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

1757/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1758/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ 1-61,63-66,69-73 ΚΑΙ Β)ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α67,68 ΚΑΙ Γ)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 62,72

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για πρόσληψη ενός οδηγού Δ.Ε., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 14.005 € από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Καστοριάς

1759/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση και υποστήριξη αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΛΥΓΚΗΣΤΕΙΑ 2016» της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας στις 1 Οκτωβρίου 2016

1760/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1761/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1762/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1-9 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 10

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης & διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

1763/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1764/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1765/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1766/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1767/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  & διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1768/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

1769/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού

1770/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ 27/09/2016

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/26-9-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/26-9-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/26-9-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας