Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/15-9-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/15-9-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/15-9-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/15-9-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 Π.Ε. Φλώρινας», και των όρων της Διακήρυξης»

1253/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 290.263,02 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1254/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 694,40€ (συμπ. ΦΠΑ) για την απολύμανση χώρων του κτιρίου Διοικητηρίου  της Π.Ε. Κοζάνης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ την Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την απολύμανση χώρων του κτιρίου Διοικητηρίου  της Π.Ε. Κοζάνης σε Οικονομικό Φορέα λόγω του κατεπείγοντος για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.

1255/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, λόγω επείγοντος και λόγω της πανδημίας covid-19

1256/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021.

1257/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21

1258/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  διαπραγμάτευσης νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικός έτος 2020-2021 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής.

1259/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21

1260/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 39Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

1261/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  2020»

1262/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 42.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1263/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.  Ν.    ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Η 28.225,81ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).

1264/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ

1265/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ

1266/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

1267/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”

1268/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1269/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1270/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1271/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16Η/2020

1272/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 16 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ (ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2/2019 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1064/2020 ΚΑΙ ΑΔΑ: 6ΝΜ27ΛΨ-ΔΕ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.), ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72440 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/71477/24-4-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

1273/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 17 ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11-9-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

1274/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 56 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1177/2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  2ΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ) ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 28 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1130/2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

1275/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΩΪΟΥ COVID – 19

1276/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1277/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ 7873 ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1278/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

1279/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1280/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1281/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1282/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1283/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1284/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1285/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1286/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

1287/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 44/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1288/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

1289/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

1290/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

1291/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1292/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

1293/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1294/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21  

1295/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 15/9/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ