Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/6-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/6-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/6-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων Χειροσφαίρισης

970/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14/2021

971/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

972/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εναρμόνιση με το νέο Νόμο 4782/21(Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων  κλπ), των όρων της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, ήτοι: (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής ανά Τμήμα. Προϋπολογισμός  524.193,55 € (χωρίς ΦΠΑ)

973/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο: «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σισανίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 49.652,60 € πλέον Φ.Π.Α.

974/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση ΕΓΚΡΙΣΗς Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο: «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Λουκομίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 108.181,68 € πλέον Φ.Π.Α.

975/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση ΕΓΚΡΙΣΗς Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο: «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σπάρτου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 132.668,61 € πλέον Φ.Π.Α.

976/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση ΕΓΚΡΙΣΗς Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της, για το έργο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ-ΑΙΑΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΝΔΑΚΑΣ»» Προϋπολογισμός : 194.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

977/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

978/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 22ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.)

979/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 2.373.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

980/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση 1 Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2021 Π.Ε. Καστοριάς

981/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης  προσφορών του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

982/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης  προσφορών του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ –Α΄ΦΑΣΗ» Π.Ε. Καστοριάς

983/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

984/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2η  παράτασης προθεσμίας  του έργου   «Διαγράμμιση οριογραμμών στο επ. οδικό δίκτυο και κατασκευή ηχητικών λωρίδων στο Δισπηλιό, Χιλιόδενδρο, Κολοκυνθού και Καλοχώρι» Π.Ε. Καστοριάς

985/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών στο οδικό δίκτυο Βεντζίων» προϋπολογισμού 590.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

986/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020»

987/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου 2020»

988/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)»

989/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

990/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 46.100,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

991/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

992/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 13/2021 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 4/2021 για την προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2021-2022

993/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 30/06/2021 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, του Συνοπτικού διαγωνισμού της πράξης «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής LEADER Καστοριάς» (αριθμ. 05/2021)

994/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 30/06/2021 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, του Συνοπτικού διαγωνισμού της πράξης  «Λαογραφία–Πολιτισμός–Θρησκεία, περιοχής LEADER Καστοριάς»  (αριθμ. 04/2021)

995/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος»

996/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση κεντρικής ψυκτικής μονάδας του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

997/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποστήριξη της φοιτητικής Ομάδας TyΦoon MotoRacing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

998/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποστήριξη της φοιτητικής Ομάδας Perseus Racing του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

999/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την λειτουργία συστήματος wi-fi για την  Π.Δ.Μ. στο κτίριο της ΖΕΠ

1000/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την υλοποίηση των παραδοτέων D.1.3.2, 1.3.3, 2.3.1 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2, «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής-Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (PB3) για τη Διαχείριση και την Επικοινωνία της Πράξης WINCOME (Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020)» του διασυνοριακού έργου : «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME”.

1001/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Κοζάνης

1002/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

1003/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης χώρων / αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου  της Π.Ε. Καστοριάς και λοιπών φορέων στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του covid – 19

1004/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης σύμφωνα με  την απόφαση 65/2020  του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

1005/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια DRUM UNIT εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

1006/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1007/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1008/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης και Ορισμός δικηγόρου για Άσκηση Πρόσθετης Παρέμβασης

1009/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή των εργασιών της υπηρεσίας: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων».

1010/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

1011/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

1012/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης εκτός έδρας

1013/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 6/7/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ