Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/25-8-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/25-8-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/25-8-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/25-8-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1146/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγοντα έργα διευθέτησης ομβρίων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου»

1147/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1148/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15Η/2020

1149/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 36Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

1150/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού», Προϋπολογισμού: 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1151/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού», Προϋπολογισμού: 35.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1152/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) CPV:18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 35733000-7, 18441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 44511000-5

1153/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1154/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Αμπα Βασιλείου

1155/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » 

1156/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  που αφορά την καταβολή ποσού τόκων και τόκων υπερημερίας

1157/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης

1158/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπάνης  για την επισκευή γκαραζόπορτας του κτιρίου Διοίκησης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1159/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ για την ασφάλιση συνολικά είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) για την περίοδο 2020-2021

1160/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., έτους 2020»

1161/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

1162/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών

1163/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1164/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών I και II  που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020 – 2021 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1165/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1166/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1167/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς

1168/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εργασιών αποχιονισμού  ΕΠΑΡΧ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟ κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021

1169/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»

1170/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου: «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου»

1171/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27     , ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 4ου Πρακτικού διαγωνισΜού του έργου: “Μελέτη αναδασΜού ΑγροκτήΜατος Νεοχωρακίου Π.Ε Φλώρινας”

1172/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1173/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1174/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1175/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙΙ Διαγωνισμού της επιτροπής Διαγωνισμού  του δημόσιου διαγωνισμού: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης».

1176/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 27/8/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ