Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/28-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/28-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/28-6-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ»

943/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.480,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και απεντόμωσης στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Κοζάνης

944/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

945/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

946/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13η/2022

947/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

948/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 35Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

949/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 298.816,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

950/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την αξιολόγηση των συγκοινωνιακών αναγκών και την αναδιάρθρωση του δικτύου των δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού: 90.000,00€

951/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: 1) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και 2) των Δήμων α) Γρεβενών και β) Δεσκάτης, για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΙ – ΚΑΡΠΕΡΟ»

952/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ προϋπολογισμού 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

953/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης Τροποποίησης 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

954/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του  1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

955/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής»

956/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής»,  προυπ.  205.000,000 €

957/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου:  «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»

958/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»

959/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

960/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ακύρωσης  και τροποποίησης των 1437/21 και 1559/21 αποφάσεων του  «Ανοικτού Ηλεκτρονικού    Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  1. Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) 2. Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)» της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Μ σύμφωνα με την απόφαση  Σ 894/2022 

961/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας και μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

962/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2022-2023 σύμφωνα με το έγγραφό 101258 24/6/2022 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορείου, Παιδείας και Απασχόλησης και των όρων της 1η πρόσκλησης της Π.Δ.Μ ΠΕ Κοζάνης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ 135783/21 για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023

963/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πινάκων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2022-2023

964/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Τροποποίησης της αριθμ. 205195/31-12-2021 (ΑΔΑ: 6Γ8Δ7ΛΨ-ΧΡΘ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαδικασίας Ανταλλαγής Εμπειριών, Διαχείρισης και Επικοινωνίας των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου  REGIO-MOB (5th Call Interreg Europe)»

965/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Μετάθεσης του χρόνου Παράδοσης -Εγκατάστασης των υλικών της αριθμ. 159337/19-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009391213 2021-10-20) σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»

966/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα»

967/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

968/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

969/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.728,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κοζάνης, ενόψει μετεγκατάστασης του σε νέο μισθωμένο κτίριο

970/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.990,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης σταυλικών εγκαταστάσεων στον Οικισμό Νέου Κόμανου ΠΕ Κοζάνης

971/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2022

972/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2022

973/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

974/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

975/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

976/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

977/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

36
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

978/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της μετακίνησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου

979/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφεριεάρχη Π.Ε. Φλώρινας, στην 1η/15-06-2022 συνεδριαση της Επιτροπής ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ στο Ε.Α.Π. Δυτικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

980/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφρειαρχών και της ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Περιφερειακού ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην 13η Συνεδρίαση του Π.Σ.

981/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ στην 13η Συνεδρίαση του Π.Σ.

982/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/6/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ