Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.     Προ Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής επεξεργασίας του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

356/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής επεξεργασίας του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2.     Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Μελέτη – Κατασκευή), σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/16 της πράξης για το έργο: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης», με κωδικό ΟΠΣ 5070753. Προϋπολογισμού: 16.300.000,00€ (με  Φ.Π.Α.)

357/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Μελέτη – Κατασκευή), σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/16 της πράξης για το έργο: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης», με κωδικό ΟΠΣ 5070753. Προϋπολογισμού: 16.300.000,00 € (με  Φ.Π.Α.)
3.     Ημερήσιας Διάταξης

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021

358/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021
4.          Ημερήσιας Διάταξης

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021 2021

359/20 Το Π.Σ. αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021 2021

 

Κοζάνη 29/12/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/28-12-2020 κατεπείγουσα συνε δρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας