Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/8-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/8-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/8-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/8-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Δ.Μ.

813/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και παρακαλούμε για την έγκριση της συγκρότησης.

814/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση υποβολής Πρότασης για την πράξη: «Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών μονοπατιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ.

Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020

815/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Ακύρωσης Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

816/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.536.710,58 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

817/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία της Διαπραγμάτευσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

818/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» Προϋπολογισμού: 1.511.290.32 (χωρίς Φ.Π.Α.)

819/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης «Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 480.676,11€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»  στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

820/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Προϋπολογισμoύ 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

821/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, περιόδου 2021-2022

822/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι» συνολικού προϋπολογισμού: 420.000€ με Φ.Π.Α.

823/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

824/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης του Β΄Τμήματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού της πράξης «Λεύκωμα Λαογραφία-Πολιτισμός- Θρησκεία, περιοχής Leader Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 31.570,40€, με ΦΠΑ

825/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Τροποποίησης 2/2021  Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»

826/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση»

827/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι»

828/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του πρακτικού  IIΙ  Αποσφράγισης Φακέλου  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest» προϋπολογισμού 189.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

829/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας – Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Υποδομές οδοποιίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)»

830/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του Πρακτικού Νο 9 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 4-6-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφορά ενός (1)  μαθητή από τον Άγιο Παντελεήμονα προς το Εξεταστικό Κέντρο Φλώρινας (2ο Λύκειο) στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 202021 και του αναδόχου αυτής

831/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις  μηνός Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

832/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις  μηνός Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

833/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης  κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2020-2021

834/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

835/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

836/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

837/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

838/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης

839/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλειδαριάς για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

840/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ 627/21 (ΑΔΑ: Ω1ΡΥ7ΛΨ-ΓΨΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

841/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης  για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού, περιμετρικά όλου του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2021  

842/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών για μηχάνημα έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2021»

843/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για την  Π.Ε. Φλώρινας, για τα  έτη  2021-2022

844/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

845/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών  

846/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Β΄ εξαμήνου 2021

847/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

848/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης

849/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

850/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου δοκιμών για την παραγωγή άρτου ολικής αλέσεως σύμφωνα με το αίτημα των σωματείων αρτοποιών της Π.Δ.Μ.

851/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Αντισφαίρισης αγοριών και κοριτσιών ηλικιών 11-12 ετών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Αντισφαίρισης Πτολεμαϊδας

852/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 8/6/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ