Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-3-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-3-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-3-2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 17/2023 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. Ενημέρωση σχετικά με τους σταθμούς Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ 18/2023 Έγινε η σχετική ενημέρωση

3.

1Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής – αποθήκευσης – εμπορίας εκρηκτικών υλών για εμπορική χρήση, στη θέση “Μπαϊρια” της Τοπ.Κοινότητας Αγαλαίων της Δημ. Ενότητας Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2301895724).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.

19/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία  θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4. 2Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης στις θέσεις «Αμύνταιο 1» Μέγιστης Ισχύος Έγχυσης/Απορρόφησης 75MW [Εγγυημένης (Ωφέλιμης) Χωρητικότητας 225MWh] και «Αμύνταιο 2» Μέγιστης Ισχύος Έγχυσης/Απορρόφησης 75MW [Εγγυημένης (Ωφέλιμης) Χωρητικότητας 300MWh]» Δ.Ε. Φιλώτα, Δήμος Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2212879528).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε

20/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 3Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου για την τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 9728/21.5.2018 [ΑΔΑ: 68514653Π8-4ΡΔ] ΑΕΠΟ ως προς τη λήψη υλικών από το ρέμα Σταυροπόταμος, για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65.

(ΠΕΤ: 2211861113).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Σύμβασης Παραχώρησης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

21/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

6.

4Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου για τη τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 9728/21.5.2018 [ΑΔΑ: 68514653Π8-4ΡΔ] ΑΕΠΟ ως προς τη λήψη υλικών από το ρέμα Σιούτσα, για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκι-νητόδρομου Ε65.

(ΠΕΤ: 2205779511).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Σύμβασης Παραχώρησης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

22/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 1Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρύτερη Περιοχή Λεβαίας, Συνολικής Ισχύος 250 MW και Υποστηρικτικά – Συνοδά Έργα’’ στις Δ.Ε. Αμυνταίου και Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2210841819).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ STORAGE Μ.Α.Ε.

23/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά στοιχεία) ισχύος 60MW με ενσωματωμένη Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών και Υποσταθμός (Υ/Σ) ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης, στη θέση «Κούκκος» και τη γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης, των Δήμων Γρεβενών,  Δεσκάτης και Κοζάνης, Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2209837422).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

9.

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 150MW & παραγόμενης Ενέργειας 300MWH, επί γηπέδου στη θέση “ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3”, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) της Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2211862327).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

25/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
10. 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής Ισχύος 110 MW & συνολικής χωρητικότητας 440 MWh, επί γηπέδου στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΑ” της Δημ. Κοινότητας Αιανής της ομώνυμης Δ.Ε. στο Δήμο Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2211864521).

Φορέας του έργου: GREEN PROGRESSIVE ARROW VII M.I.K.E.

26/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Σταθμό Αποθήκευσης με χρήση Συσσωρευτών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150MW & παραγόμενης Ενέργειας 600MWh και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 33/150kV, επί γηπέδου στη θέση “ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ” της Δημ. Ενότητας Ελίμειας του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2210848921).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

27/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

12.

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου».

(ΠΕΤ: 2207812716).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

28/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13. 7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Λουκομίου Π.Ε Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2301893521).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

29/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31 MW στη θέση “Μπραγραίικα”, στο Δήμο Αμυνταίου και Δήμο Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2108597721).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΠΡΑΓΡΑΙΪΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.

30/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα  αρνητικά για τη  Μ.Π.Ε. του έργου
15. 9O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις “ΣΠΗΛΙΑ” & “ΓΥΜΝΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ”, συνολικής ισχύος 56,4 MW και των συνοδών υποστηρικτικών του έργων (Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας – Πέλλας, Δήμοι Φλώρινας, Αμύνταιου και Έδεσσας.

(ΠΕΤ: 2208820619).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Α.Ε.            

31/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
16. 10O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 38,5 MW στη θέση ‘Γεροδήμου’, της Δ.Ε. Βιτσίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(ΠΕΤ: 2211856212).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.

32/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 23/3/2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος