Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/7-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/7-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/7-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/7-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ και ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

910/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 138024/28-08-2020 (ΑΔΑM 19SYMV005484886) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020» συμβατικού τιμήματος 19.964,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

911/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση του  Πρακτικού της Επιτροπής  διαγωνισμού, Γνωμοδότηση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)»

912/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού 1.900.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.)

913/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης, ως προς την καταλληλόλητα κυκλοφορίας, καθώς και για τη σύνταξη καταλόγου όσων από αυτά κριθούν ακατάλληλα, προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία

914/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

915/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού II του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

916/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διακήρυξης και των Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της μελέτης “Ελέγχου στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης”» Προϋπολογισμού έργου: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)  

917/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αδιάθετο Τμήμα 6 Σέρβια, Προϋπολογισμού 109.100,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

918/20

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης του Υποέργου «Παραλλαγή Δικτύου Μέσης Τάσης», του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός υποέργου: 33.336,10 € (με Φ.Π.Α. 24%)

919/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  

920/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13η/2020  

921/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  

922/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας

923/20

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

924/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

925/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

926/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

927/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

928/20

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανέγκριση δαπάνης για το έτος 2020 της 2607/18 (ΑΔΑ: 7Ζ7Β7ΛΨ-Ε68) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά παροχή υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στη εκδήλωση: «Διεξαγωγή Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου Λευκοπηγής», η οποία διεξήχθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2018  

929/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 2607/18 (ΑΔΑ: 7Ζ7Β7ΛΨ-Ε68), απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά παροχή υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στη εκδήλωση: «Διεξαγωγή Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου Λευκοπηγής», η οποία διεξήχθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2018

930/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς  

931/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  

932/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»

933/20

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς»

934/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) Ακύρωσης  της υπ’ αριθ. 344/2020 απόφασης «ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου  Πρακτικού διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας» και β) Επιστροφής παραβόλου, ποσού #604,90€#, στον Οικονομικό Φορέα ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

935/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και των όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

936/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  

937/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανταρτικού» Π.Ε. Φλώρινας

938/20

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Ι  της επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης»

939/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθ. Πράξης ΠΟΕ259/11-6-2020 και αρ. κατάθεσης ΑΓ 198/11-6-2020) επί  αγωγής που άσκησε ο Βασίλειος Γεωργιάδης του Ναούμ κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εξουσιοδότηση Δικηγόρου

940/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041

941/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

942/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  

943/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου  

944/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

945/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς  

946/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/7/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ