Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/23-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/23-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/23-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.
364/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ

365/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και όρισε εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ που θα λάβει χώρα στις 30 Δεκεμβρίου 2019.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση της συνολικής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

366/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. και την έγκριση όλης της σύνθεσης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΠΕ. με τους εκπροσώπους που ορίστηκαν από το Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. και την ΠΕΔ.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης “Ορθολογική Διαχείριση και Αξιοποίηση Μαρµαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου (Έργα Αρµοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)”.

367/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης “Ορθολογική ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση Μαρµαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου (Έργα Αρµοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)”
5.      Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (23η 2019).

368/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (23η 2019).
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020.

369/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το  πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έτους 2020
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δράσης, Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020.

370/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης, στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας».

371/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας».

9.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ».

372/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το νέο ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ».
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» (με προϋπολογισμό 52.939,92  €). 

373/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 158.380,00 € #, με το Φ.Π.Α.

374/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

12. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των ενεργών Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της ΑΝ.ΚΟ.

375/19 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα τον ορισμό των  μελών – εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Παρακολούθησης των

προγραμματικών συμβάσεων ως εξής:

1. Στην από 23/10/2017 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για την προστασία και εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (προκαταρκτικές και υποστηρικτικές μελέτες) και

2. Στην από 27/5/2019 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου με τίτλο «Μελέτες για την προστασία και εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Μελέτες, τεύχη δημοπράτησης και σύνταξη έκδοσης οικοδομικών αδειών)

13.    Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση επί του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (Ε.Σ.Ε.Κ.).

376/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ότι δεν αποδέχεται το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (Ε.Σ.Ε.Κ).

 

Κοζάνη 30/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό