Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/11-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

326/18 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 17η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

 

Κοζάνη 13-12-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος