Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/9-11-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/9-11-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/9-11-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 205/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων καταστατικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»,

εξουσιοδότηση προς υπογραφή και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας

206/22 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία τους όρους του καταστατικού «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»,

την εξουσιοδότηση προς υπογραφή και τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας

 

Κοζάνη 10/11/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου