Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-5-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

693/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργανωση του Final-4 Χειροσφαίρισης Κυπέλλου Ανδρών στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης

694/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

695/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

696/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2021 -2022)»

697/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ευπρεπισμός περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 436.480,00  € με ΦΠΑ

698/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς» προϋπολογισμού 280.000 ευρώ με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

699/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 13.145.161,29€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

700/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΡΙΘ.30)» Προϋπολογισμού: 398.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

701/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Έργα βελτίωσης και συντήρησης στο Επ. Οδ. δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς

702/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» Π.Ε. Καστοριάς

703/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθού» Π.Ε. Καστοριάς

704/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

705/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 και άρθρο 86 παρ.6 του ν.4412/2016, του έργου: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», Προεκτιμώμενης Αξίας # 54.238,37 € # χωρίς τον Φ.Π.Α.

706/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων  της διακήρυξης του «Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για το Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα )» για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης

707/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 10/05/2021 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

708/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 10/05/2021 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

709/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10η/2021

710/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης στο ορθό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας ως προς την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21

711/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

712/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε, Φλώρινας»

713/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

714/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

715/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

716/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.600,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας

717/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

718/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος

719/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

720/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

721/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

722/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

723/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

 724/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/5/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ