Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/9-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/9-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/9-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/9-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/9-11-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 302/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (18η/2020)

303/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (18η 2020)
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την τοποθέτηση μετωπικών και πλευρικών διοδίων στη θέση Σιάτιστα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

304/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα σχετικό με την τοποθέτηση μετωπικών και πλευρικών διοδίων στη θέση Σιάτιστα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
4. Ημερήσιας Διάταξης

α) Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και β) ορισμός τριών εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας 

305/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

α) τη σκοπιμότητα υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και

β) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και

γ) τον ορισμό τριών εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας

5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ”.

306/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Α)Τη σκοπιμότητα υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ” καθώς και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ”.
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΠΑ

307/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  Α)Τη σκοπιμότητα υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΠΑ καθώς και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΠΑ.
7. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. 9Κ837ΛΨ-Τ75 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη  Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

309/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
9. Ημερήσιας Διάταξης

Ονομασία αίθουσας Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ σε «Αίθουσα Χαράλαμπος Κιουρτσίδης».

310/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ονομασία της αίθουσας Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ σε «Αίθουσα Χαράλαμπος Κιουρτσίδης».
10. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε

311/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε
11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού, που αφορά στην Υλοποίηση της πράξης  «Λαογραφία – Πολιτισμός – Θρησκεία της περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 31.570,40 € του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

 

312/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού, που αφορά στην Υλοποίηση της πράξης  «Λαογραφία – Πολιτισμός – Θρησκεία της περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 31.570,40 € του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
12. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης του έργου: «Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς».

313/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την Πράξη: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας : Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδες Ευρώ (72.100.000 €)

314/20  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την Πράξη: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας : Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδες Ευρώ (72.100.000 €)

14.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση κατάθεσης της πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ», Προϋπολογισμού 72.100.000,00€, στην πρόσκληση 120 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

315/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την κατάθεση της πρότασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ», Προϋπολογισμού 72.100.000,00€, στην πρόσκληση 120 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Φορέας Λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσας Ν. Κοζάνης».

316/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Φορέας Λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσας Ν. Κοζάνης».
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019.

317/20 Αναβάλλεται
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το γ’ τρίμηνο 2020.

318/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το γ’ τρίμηνο 2020.
18. Ημερήσιας Διάταξης

Αστικές Εταιρείες, Επιχειρήσεις και Ωδείο Π.Ε. Φλώρινας.

319/20 Το Π.Σ.

 

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό