Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/30-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/30-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/30-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/30-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1208/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

1209/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΡΑΣ ΖΕΠ  ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

1210/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΈΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΗΜ.: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ (ΤΗΛ. 2461351568-205)

1211/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 30.454,25 € για την κάλυψη δαπανών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο9βουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

1212/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της απόφασης ανάθεσης 1105 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΒ7ΛΨ-Υ7Τ)  για την  προμήθεια των απαραίτητων ειδών και ειδών γραφικής ύλης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 (για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Αυτοδιοικητικών εκλογών) καθώς και των εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές των αυτοδιοικητικών)

1213/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης  για την  προμήθεια των απαραίτητων ειδών και ειδών γραφικής ύλης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές των αυτοδιοικητικών)»

1214/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  σχοινιού Ν4 για δέσιμο εκλογικών δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών

1215/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 31/5/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ