Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/8-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/8-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/8-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.
301/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Π.Ε. Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

302/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού Π.Ε. Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών για τη Γενική Συνέλευση του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης, εκ των οποίων το ένα θα οριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

303/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και ορίζει τους εκπροσώπους ως εξής:

1. Τον Μενέλαο Μακρυγιάννη, ως Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο

2. Μενέλαο Μακρυγιάννη, Γεώργιο Βαβλιάρα και Μαρία Καρυπίδου – Κηπουρίδου, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης

4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

304/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
5.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επείγοντα έργα διευθέτησης ομβρίων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου». προϋπολογισμού: 44.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

305/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

6.   

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ψηφίσματος Συμπαράστασης στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θανάση Αγαπητό

306/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να εκφράσει την συμπαράστασή του στον Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση Αγαπητό
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την κατάσταση των επιχειρήσεων των τεσσάρων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΜ και λήψη αποφάσεων.

307/19 Έγινε η σχετική ενημέρωση από τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης 2019 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

308/19 Αναβάλλεται  
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16, για την Παροχή Υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης.

309/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16, για την Παροχή Υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης.

10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 5/2019 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

310/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 5/2019 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, στην περιοχή Άργους Ορεστικού».

311/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Εισόδου Τ.Κ. Λεύκης».

312/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό των παρακάτω μελών – εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

Την κ. Κυριακίδου Καλλιόπη, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Υποδομών και Περιβάλλοντος με

αναπληρωτή της τον κ. Μάνο Θωμά Περιφερειακό Σύμβουλο.

 

Κοζάνη 15/11/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό