Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/30-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/30-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/30-10-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.           292/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για παράταση της απασχόλησης μέσω Προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α Κύκλος-Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)

293/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να στηρίξει την πρόταση για παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α Κύκλος- Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)

 

3.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων από το Τέλος Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

294/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Τσιούμαρη Γρηγορίου ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων από το Τέλος Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας Κιοσέ Ιωάννη ως αναπληρωτή του.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή μνημείου στη μνήμη του  αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς» με προϋπολογισμό 15.000,00 €.

295/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την ανάληψη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, της δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης.

296/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάληψη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, της δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού: 172.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

297/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

7.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού.

298/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της δράσης «Κατασκευή σήραγγας στη θέση Περβάλι με τις προσβάσεις της».

299/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της δράσης «Κατασκευή σήραγγας στη θέση Περβάλι με τις προσβάσεις της».
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση και έγκριση της πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027.

300/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027.

 

Κοζάνη 5/11/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό