Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/29-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/29-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/29-10-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 260/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος.

261/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος ως κάτωθι:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας σεβόμενο απόλυτα τις συνταγματικές επιταγές της δημοκρατίας, στηρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από τις Διεθνείς Συνθήκες που προστατεύουν τις μειονότητες.

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε στάση, ενέργεια ή παράλειψη που οδηγεί στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής.

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον Βορειοηπειρώτη ομογενή μας, Κωνσταντίνο Κατσίφα και καταδικάζουμε απερίφραστα τις πράξεις που οδήγησαν στο θάνατό του, με την πεποίθηση ότι τέτοια γεγονότα δεν συμβάλλουν στις σχέσεις καλής γειτνίασης και συνεργασίας των δύο χωρών

3. Eκτός Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου ΖΕΠ Κοζάνης».

262/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
4. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετική με τα Ακίνητα του Δημοσίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στο Υπερταμείο (ΕΤΑΔ).

263/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την λήψη απόφασης σχετική με τα ακίνητα του Δημοσίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στο Υπερταμείο (ΕΤΑΔ).
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού με το Διακριτικό Τίτλο: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ». 

264/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού

 

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και του  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ), που αφορά την Υλοποίηση του Υποέργου 1 του Έργου: « Δέσμευση και Αξιοποίηση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) από Καυσαέρια Λιγνιτικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών».

265/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης Στοχοθεσίας Π.Δ.Μ. 2018.

266/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την τροποποίηση στοχοθεσίας ΠΔΜ 2018
8. Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2018).

267/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η τροποποίηση Προϋπολογισμού (20η 2018)
9. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας στα Πλαίσια Εκτέλεσης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017».

268/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας

 

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης, σύμφωνα με την Περίπτωση γ της Παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/16 για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσίας «Δημιουργία Master Plan για τη Διαχείριση των Ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (Καταγραφή Ρεμάτων, Καθορισμός Προτεραιοτήτων με Βάση τις Ενδεικτικές Πλημμύρες, Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργων Τεύχη Δημοπράτησης Εργολαβίας)».

269/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας
11. Ημερήσιας Διάταξης

Υποβάθμιση του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αρ. 11α  «Διασταύρωση Ε.Ο (20) ως Σιάτιστα (νέα οδός)» συνολικού Μήκους 3,5 Xιλιομέτρων σε Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

270/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβάθμιση του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αρ. 11α «Διασταύρωση Ε.Ο (20) ως Σιάτιστα (νέα οδός)» συνολικού μήκους 3,5 χιλιομέτρων σε Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, προκειμένου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης να ξεκινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανωτέρω ενέργεια
12. Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το Έτος 2018 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς, 1η Τροποποίηση.

271/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2018 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς, 1η Τροποποίηση.

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Διαμόρφωση Εισόδου Τ.Κ. Λεύκης».

272/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
14. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς

273/18 Απoσύρεται
15. Ημερήσιας Διάταξης

Πρόγραμμα Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

274/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

275/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Κοζάνη 5/11/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος