Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και  της ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2022-2023», Προϋπολογισμού: 254.984,95 € χωρίς ΦΠΑ 24%

589/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

590/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου

591/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

592/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ

593/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ τησ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚου ΣΥΜΒΟΥΛου ΣΤΗΝ 21Η /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

594/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ)

595/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

49η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

596/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση τευχών Δημοπράτησης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας»

597/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπή Διαγωνισμού «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας»

598/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ)

599/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ)

600/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Συνολικού Προϋπολογισμού: 54.838,71 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

601/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 50.000,00€ € με Φ.Π.Α.

602/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προϋπολογισμού  76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%)

603/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση χορήγησης  1ης παράτασης  προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

604/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ 2019-20, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.», με κωδικό 2014ΕΠ54100006 (ΕΔΡΑ)

605/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα)

606/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ της Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022» της ΣΑΕΠ 541

607/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης 1/2022 για την “Προμήθειας Καυσίμων Θέρμανσης και κίνησης, για τα έτη 2022-2023, Υπηρεσιών της  Π.Ε. Καστοριάς” συνολικού προϋπ/σμού με ΦΠΑ: 337.639,84€

608/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 502.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

609/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης » για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

610/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

611/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Καταβολή ετήσιας εισφοράς προς  την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής  Μακεδονίας

612/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8Η/2022

613/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΚΔΟΣΗ Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εισιτηρίων, ημερήσιας αποζημίωσης οδοιπορικών και διαμονής υπαλλήλου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση δράσεων τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για έτος 2022

614/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2022-2023

615/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση της 532/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

616/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς

617/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Final Four Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών Χάντμπολ 2022 της Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

618/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τη συνέκδοση επετειακού τόμου εκπαιδευτικού προγράμματος (ακαδημαϊκών ετών 2020-2022) του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

619/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

620/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

621/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

622/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης

623/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού και εσωτερικού καθαρισμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ Κοζάνης και ενός αυτοκινήτου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΕΔΡΑΣ

624/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) 

625/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

626/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.437,84€ (συμπ ΦΠΑ) για την εκτύπωση εντύπων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

627/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την ενίσχυση πυρόπληκτου

628/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

629/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

630/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της  εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

631/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού συμβούλου Π.Ε Φλώρινας κ. Άμπα Βασιλείου

632/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19/4/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ