Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού II και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο «Πιλοτική εφαρμογή Φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» Προϋπολογισμού: 110.000,00 € (με Φ.Π.Α)

1425/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

1426/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το Τμήμα Κτηνιατρικής

1427/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειάρχη  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

1428/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών, για τις εκδηλώσεις του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2018

1429/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

1430/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1431/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Εδρας)/ΠΔΜ»,Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α)

1432/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 185744/11827/24-10-­2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

1433/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης νια την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς

1434/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή φοιτητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών της Βυζαντινής Οικουμένης με την Π.Ε. Καστοριάς

1435/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για την τοποθέτηση αυτών στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2488 αυτ/το της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1436/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνΔιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1437/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1438/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1439/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου – προωθητικού υλικού διαφήμισης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς

1440/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς

1441/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λάστιχου ποτίσματος και καρουλιού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1442/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) διαταγής πορείας και ημερήσιων δελτίων κίνησης οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1443/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1444/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 02/05/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1445/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1446/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1447/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1448/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1449/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1450/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1451/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1452/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής(Κανδυλιώτης Αλέξανδρος)

1453/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της με απευθείας ανάθεση εκτύπωσης διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018

1454/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έγχρωμων εκτυπώσεων Φ/Α σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών, Π.Ε. Γρεβενών

1455/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών δημοσίων σχέσεων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

1456/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό Γρεβενών»

1457/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1458/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εντύπων “Δελτίο εισαγωγής υλικών Τμήματος Προμηθειών”, Π.Ε. Γρεβενών

1459/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριάς & κλειδιών Κεντρικής Εισόδου Διοικητηρίου Γρεβενών

1460/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β’ φάση», Π.Ε. Καστοριάς

1461/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

1462/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών –διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1463/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1464/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς

1465/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1466/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

1467/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1468/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (23.56 ) € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής  συνάντησης SYNERGASSIAαπό 04 έως 07 Ιουλίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

1469/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

1470/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

1471/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής ΑνάπΤυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρακασίδη Δημήτρη

1472/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1473/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1474/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση και συμπλήρωση του συστήματος αυτοματισμού του αρδευτικού αντλιοστασίου του φράγματος στο έργο «ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ»

1475/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας “Μελέτη θέσπισης κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης οικοπέδων στη θέση ΠΑΤΩΜΑΤΑ του Δήμου Γρεβενών”

1476/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης “Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών – Αρχαιολογική Ερευνα στης Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων”, Π.Ε. Γρεβενών

1477/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου»,Π.Ε. Καστοριάς

1478/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Γρεβενών

1479/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μονάδας απεικόνισης για τον εκτυπωτή Samsung M2825ND του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης της Π Ε Φλώρινας

1480/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1481/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης  κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2017-2018

1482/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1483/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της απόφασης 2848/17 (7ΣΨΓ7ΛΨ-Π4Ν) περί ΕΓΚΡΙΣΗς  πρακτικού   επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων  που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2017-2018 για την Π.Ε Κοζάνης

1484/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Εδρας

1485/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1486/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια 50 (πενήντα) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

1487/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1488/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης της πιστοποίησης τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα

1489/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις εκδηλώσεις Μέρες Γιορτών Βοΐου Πέλεκον που θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 24 Ιουνίου 2018

1490/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «Ελιμειακός» Κερασιάς, στον 7ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία»  Κερασιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2018

1491/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας στις 2 και 3 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

1492/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη, τον φωτισμό και την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιήσει  στις 29 Μαΐου 2018 ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης

1493/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1494/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις  25 – 26 Μαΐου 2018

1495/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ IV & V του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1496/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1497/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.

1498/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

1499/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1500/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1501/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 23/5/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/22-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας