Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων

Μετατάξεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει τα προβλεπόμενα Γραφεία, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9,17 και 17Α του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α ́29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α ́224).

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
 • Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
 • Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
 • Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • Τέσσερις (4) θέσεις ένστολου προσωπικού

Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα.
Ειδικότερα, για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και της κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα ληφθούν υπόψη:

 • Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων.
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου, και προσωπικού.
 • Η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων
  και β)υπολογιστικών φύλλων

Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθ. 14 του Π.Δ 50/2001 θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και οι γνώσεις στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι πτυχίων Νομικής, Οικονομικών ή Διεθνών Σπουδών. Επίσης, θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας ή εμπειρίας διαχείρισης καταγγελιών, τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης, είτε με ταχυδρομική αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, είτε ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gsecretatiat@gsac.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 15/6/2018. Ο φάκελος, ή το ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. Πρωτ. 1211/2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων».

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου, φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή.

Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στους υπαλλήλους τους καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς τους. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται για την ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ