Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/20-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/20-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/20-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

225/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους 2021

226/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021

Κοζάνη 21/8/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό