Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/9-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 1/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τη Λειτουργία του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών Γρεβενών.

2/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λήψη απόφασης σχετικά με τη Λειτουργία του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών Γρεβενών.
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο:

«Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων».

3/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με τίτλο:

«Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων».

4. Ημερήσιας Διάταξης

Η Π.Ε. Γρεβενών στο Πρόγραμμα Leader.

4/23 Έγινε ενημέρωση και διεξοδική συζήτηση για την Π.Ε. Γρεβενών στο Πρόγραμμα Leader.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ένωση «Hydrogen Europe» και έγκριση ετήσιας συνδρομής προς το σκοπό αυτό.

5/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ένωση «Hydrogen Europe» και έγκριση ετήσιας συνδρομής προς το σκοπό αυτό.

 

Κοζάνη 10/1/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου