Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/27-1-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/27-1-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/27-1-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

1/21

 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει επί του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2. Διατύπωση γνώμης για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

2/21

 

 

Έγινε συζήτηση και ακούστηκαν απόψεις για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr

 

Κοζάνη 1/2/2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ευφροσύνη Ντιό

Πρόεδρος του Π.Σ.