Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/24-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/24-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/24-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για το Μακεδονικό

1/18 Έγινε κατάθεση τριών ψηφισμάτων εκ των οποίων κανένα δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να γίνει έκδοση
2. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του κλάδου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

2/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του κλάδου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής

Μακεδονίας

3. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας

3/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4.

Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου Έτους 2018

4/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2018
5. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2018)

5/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2018)
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: “Kαθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς” Προϋπολογισμού: 206.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

6/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Διάθεση  Τεσσάρων Εκχιονιστικών Μηχανημάτων

7/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση τεσσάρων εκχιονιστικών μηχανημάτων
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας  Έτους 2018.

8/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2018

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και υποβολής Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO

9/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Σύμφωνο Συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με συντονιστή φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και υποβολής πρότασης ένταξής του στο δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCΟ
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ» Προϋπολογισμού: 403.252,03 € (με Φ.Π.Α.).

10/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης  για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ»

11/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
12. Ημερήσιας Διάταξης  

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 127.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

12/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και Δήμου Αμυνταίου για την Υλοποίηση του Έργου «Διερεύνηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Επισκεψιμότητας Αρχαιολογικών Ευρημάτων Δ.Ε Αετού»

13/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Συνεχιζόμενα Έργα Έτους 2018 σε Βάρος των Πιστώσεων:

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2018

Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

Η. ΣΑΜΠ 041 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   2014ΜΠ04100013)

Θ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (INTERREG

EUROPE & HORIZON 2020)

14/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Συνεχιζόμενα Έργα Έτους 2018
15. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

2η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2η 2018)

15/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2η  τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2η 2018)

Κοζάνη 30/1/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος